ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด ถือเป็นต้นแบบของความเป็นครู เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู จำนวน 20 ประวัติ เผยแพร่ในงานวันครู ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์  ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่น ๆ

          ผู้เสนอรายชื่อประวัติครู ต้องเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ที่ไม่เคยจัดพิมพ์ ในหนังสือประวัติครูมาก่อน (สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติครูผู้ถึงแก่กรรมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/03/16507 หรือทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก “ครูดี 360 องศา”) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบเรียงประวัติครูที่กำหนด เขียนเป็นความเรียงบรรยายประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ อุปนิสัย รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู วิธีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่สะท้อนความรู้ ความสามารถที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและต่อคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นที่ประจักษ์ มีความเป็นครูและจิตวิญญาณความเป็นครูที่เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี เกียรติคุณที่ได้รับ การดำรงตนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภายหลังเกษียณอายุราชการ โดยระบุ พ.ศ. ของเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติต้องตรงกับความเป็นจริง และสามารถอ้างอิงได้ เช่น หนังสือที่ระลึกงานศพ บันทึกส่วนตัว เอกสารหลักฐานทางราชการ รายงานประจำปี หรือสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดกับเจ้าของประวัติ เป็นต้น โดยเขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอข้อมูล และทายาทเจ้าของประวัติ จัดส่งมาที่ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

         ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2282 3153