ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ร่วมทำแบบสำรวจการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน การจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ตอบแบบสำรวจการพัฒนาตนเองฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg9rPxSTOr8sExmD-hBZQeffhhIlQLWYaIV0qxtdDp81dRRw

แบบสำรวจการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา