ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อนำใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  นำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป สามารถทำแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563  ตอบแบบสอบถามฯ ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg9rPxSTOr8sExmD-hBZQeffhhIlQLWYaIV0qxtdDp81dRRw

แบบสอบถาม เรื่อง การรับรู้ข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา