ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 กิจกรรม “คารวะครูผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต” ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2563 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,907 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 2,219 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 82 คน ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน  3 คน อาจารย์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน นิสิต นักศึกษา จำนวน 162 คน นักเรียน จำนวน 415 คน และประชาชนทั่วไป จำนวน 24 คน แบ่งผลงานออกเป็น ภาพถ่าย จำนวน 2,799 ชิ้น และคลิปวิดีโอ จำนวน 108 ชิ้น นั้น

          บัดนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,907 คน เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ https://bit.ly/2TAZH0I

           ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th