สารจากเลขาธิการคุรุสภาถึงทีมงาน จากการลงหน้างานคุรุสภายามเย็น Management By Walking Around (ณ สำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

1. มอบงานให้วิเคราะห์กฎหมายภายใต้อำนาจหน้าที่ในบางประเด็นที่มีความต่างในการตีความบางเรื่อง พ.ร.บ.ว่าไว้ แต่ในกฎ ระเบียบข้อบังคับ
มีความแตกต่าง
2. เราจะทำทุกอย่างที่ต้องทำและทำให้ถูกต้อง
3. ใช้กฎหมายที่เอื้อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานตามสภาวการณ์ที่เป็นจริง
4. ปลดล็อคปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาทางจรรยาบรรณไม่จำเป็นต้องยึดโยงแบบการสอบวินัยข้าราชการ ขั้นตอนควรน้อยกว่ากระชับและรวดเร็วกว่า
5. เร่งแก้ไขข้อบังคับจะขับเคลื่อนงานได้เร็วขึ้น
6. กระจายอำนาจ การเพิ่มพลังอำนาจบุคคล Empowerment จำเป็นต้องทำ
7. พัฒนาเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคในเรื่องการดำเนินการทางจรรยาบรรณให้เบ็ดเสร็จในจังหวัด
8. การยอมรับผลการดำเนินการทางวินัยจากหน่วยงานต้นสังกัด ไม่ต้องจัดคณะกรรมการของคุรุสภาไปดำเนินการซ้ำซ้อน
9. ประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้ถ้าวิเคราะห์งานอย่างเข้าใจ Quality Business Process