ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงาน หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง และการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติรับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ เพื่อประกาศให้สาธารณชนรับรู้และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา    

                   สำหรับในปี 2564 นี้ มีบุคคลและนิติบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 7 ราย ดังนี้                          

1. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี)

2. พระราชวชิรเมธี (วีระ วรปญฺโญ)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์

4. นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์

5. นายประสาน ยุวานนท์

6. ภราดามณฑล ประทุมราช

 7. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)