ตามที่คุรุสภาจะดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21  กุมภาพันธ์ 2564 และปรากฏข้อมูลการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนให้ทราบดังนี้

          1. คุรุสภาไม่มีนโยบายเปิดอบรมหรือติวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

         2. ข้อบังคับคุรุสภา  และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบฯ รวมทั้งรายละเอียดผังการสร้างข้อสอบ (Test blueprint) ของแต่ละวิชา ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว

         3. การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ได้มีการทำความเข้าใจกับสถาบันอุดมศึกษาถึงแนวทางดำเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ เรียบร้อยแล้ว

         ดังนั้น หากหน่วยงานหรือบุคคลใด มีการเปิดอบรมหรือติวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอแจ้งให้ทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไม่รับผิดชอบต่อการเปิดอบรมหรือติวที่จัดขึ้น