ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติอนุมัติรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว

           รายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 6 คน ดังนี้ 1) นายพฤฒ  ใบระหมาน ครูโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  2) นางสาวศรีสุดา พุ่มชม หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  3) นายชีวัน สันธิ ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 4) นางสาวเกตุมณี    ใจปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา 5) นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ  6) นางศิรินภา บุญสม ครูโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

          ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2563 จะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

          ดูรายละเอียดประกาศประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th