ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่น ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนให้ผู้ได้รับรางวัลมีบทบาททางวิชาชีพในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติอนุมัติรายชื่อครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  2563 “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน และ “ระดับดี” จำนวน 14 คน เรียบร้อยแล้ว

          รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน ดังนี้ 1) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น  ได้แก่ นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่  2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นางหทัยรัตน์ หิ่มเก่า ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวจีรวรรณ์   ปันผา   ครูโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จังหวัดพิษณุโลก 4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  ได้แก่ นางวรอัญญู ณรงค์เดชา ครูโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร  5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น  ได้แก่ นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล  ครูโรงเรียนวัดบางใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดีเด่น ได้แก่ นายโสภณ บุญเรืองรอด   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี  7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น  ได้แก่  นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  8) ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่ นางสาววรันทร มะณี  ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่  และ  9) ครูผู้สอนกลุ่มอาชีวศึกษา  ได้แก่ นายภูมิพัฒน์  วรพิพัฒน์พงศ์  ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

          ดูประกาศรายชื่อฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th