ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตาม             กรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลคุรุสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น

          บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน และ “ระดับดี” จำนวน 18 คน  รวมจำนวน 27 คน เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน ดังนี้

          ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร  ครูโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  2) นายวีระ มนตรีวงษ์  ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด  3) นางจตุพร  ฤทธิศักดิ์  ครูโรงเรียนบ้านควนพลี จังหวัดพัทลุง  4) นางรัชฎาภรณ์  ปัญญานวล  ครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  และ 5)  นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล  ครูโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

          ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางพวงผกา แสงเงินผู้อำนวยการโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  กรุงเทพมหานคร  และ 2) นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  จังหวัดลำพูน

          ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสำเริง บุญโต  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

        ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น  (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 1 คน ได้แก่  นางจิราพร  ไกรพลศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2