ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาเปิดรับสมัครสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเพื่อสร้างประสบการณ์การบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู โดยมีครูประจำการเป็นผู้นำและกำกับดูแลเป็นแบบอย่าง มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และกลุ่มผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู

        คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ ประกอบด้วย 1) เป็นโครงการที่เสนอโดยผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ได้รับมอบหมาย และได้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา  2) มีเอกสารแสดงแนวคิด/รูปแบบการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  3) มีรายชื่อสถานศึกษาเป้าหมายที่จะใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  4) มีรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  5) มีรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  6) มีรายชื่อผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครูที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  7) มีรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ ที่ทำการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  8) มีรายชื่อครูรางวัลเครือข่ายสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา  9)  มีรายชื่อครูผู้ช่วยที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษา (ถ้ามี)  และ 10) มีรายชื่อสถานศึกษาที่ครูผู้ช่วยปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)      

          ลักษณะของกิจกรรม ประกอบด้วย 1) หลักการออกแบบกิจกรรม มีหลักการที่นำมาบูรณาการร่วมกัน 3 ประการ ดังนี้ (1) จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (2) หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ (3) การปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ระบบปฏิบัติการตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด  และ 2) ระบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ จะต้องดำเนินกิจกรรม  2 ลักษณะ ดังนี้ (1) ศึกษาบทเรียนจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  มีทั้งหมด 9 บทเรียน โดยผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู หรือครูผู้ช่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องเลือกศึกษาบทเรียนอย่างน้อย 3 บทเรียน โดยมีครูพี่เลี้ยง หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ TrainFlix  และ (2) พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีกระบวนการ E-PLC ตามที่คุรุสภากำหนด

          สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ต้องไม่ค้างการส่งรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและเงื่อนไขของการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนฯ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ

          สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ http://bit.ly/ksp-E-PLC2564 โดยส่งเป็นไฟล์ Word และ PDF หรือ Excel ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอโครงการ  โดยยื่นขอรับเงินอุดหนุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศผลสถาบันที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา เฟซบุ๊กแฟนเพจครูดี 360 องศา ภายในเดือนมีนาคม 2564

          สามารถดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร. 0 2280 2735

ดาวน์โหลด แบบขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional  Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2564