เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู จึงปรับรูปแบบของการจัดงานวันครู ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จากลักษณะเดิมที่มีการรวมตัวของผู้ร่วมงานจำนวนมาก เป็นการจัดงานวันครูออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันครูได้ ดังนี้ 1) ในวันที่ 16 มกราคม 2564 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ และพิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ครั้งที่ 4 เรื่อง พลังครูไทยวิถีใหม่ โดยสามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางยูทูปชาแนล “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเฟซบุ๊กแฟนเพจคุรุสภา 2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านทาง www.วันครู.com ซึ่งจะรวบรวมนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสวนา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา และ 3) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ กำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดีขึ้น

          สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 ในส่วนภูมิภาค มอบหน่วยจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค พิจารณาการจัดงานวันครูตามความเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ โดยหารือร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของแต่ละพื้นที่ และให้ถือปฏิบัติตามความเห็นหรือมาตรการที่ ศบค. ในแต่ละพื้นที่กำหนดอย่างเคร่งครัด