นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา นำทีมรณรงค์เรื่องความโปร่งใส   “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ” ในเทศกาลปีใหม่ 2564 และในทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ โดยขอให้บุคลากรทุกระดับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแสดงความปราถนาดีต่อกันในโอกาสต้างๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เช่น ไม่เกินสามพันบาทต่อคนต่อโอกาส และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด