เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา ร่วมจัดงานวันครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานวันครู เป็นการจัดวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 .. 2564 ภายใต้แนวคิด พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู .. 2564 คือ ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติและกล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู สามารถรับชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) หลังข่าวพระราชสำนัก และทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9) เวลา 05.00 น.

           กิจกรรมงานวันครูเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรและถวายข้าวสารพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ และพิธีบูชาบูรพาจารย์ ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีนายสุภัทร  จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์  นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และ นายประเสริฐ  แสงโป๋ ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา

           จากนั้น พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 .. 2564    ว่า ครู” เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติ และมีบทบาทในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ครูยุคใหม่จึงต้องเป็นผู้อำนวยการในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงศาสตร์สาขาต่าง ๆ เป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วน เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลมืองที่ดีของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล ตลอดจนนำเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูง ดังนั้น อนาคตของชาติจึงอยู่ที่การศึกษา และการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วย

          สำหรับคำขวัญวันครูในปีนี้ “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในยุคชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ครูจึงต้องได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถด้านดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ นอกจากนี้ ครูยังต้องเป็นบุคลากรตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรมและจริยธรรม เป็นที่ยกย่องของผู้คนในสังคม และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ได้ดำเนินรอยตาม เพื่อเป็นคนเก่งคนดี มีความทันสมัย มีคุณธรรมประจำใจ และเป็นอนาคตของชาติ

           สำหรับในปีนี้ ครูนายกรัฐมนตรี ได้แก่ พลเอก อุดม  โพพี ครูที่เคยสอนวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

           จากนั้น เป็นพิธีคารวะครูอาวุโสของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ โดยได้กล่าวมุทิตาจิตต่อครูวารี  ดำไชโย ครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และกล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า แม้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ต่อผู้เรียนมากเพียงใด แต่ผมเชื่อมั่นเสมอว่า “ครู” คือบุคคลหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของชาติด้วยเพราะครูคือผู้ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาคน ซึ่งคือผู้เรียนที่เป็นอนาคตของชาติ อาจกล่าวได้ว่า ชาติบ้านเมือง    จะเจริญได้เพราะประชาชนในชาติได้รับการศึกษาที่ดี และมีครูที่มีคุณภาพ สถานการณ์ปัจจุบัน หลังจากที่เมื่อปีที่แล้วเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ที่ทำให้ทุกคนในสังคมโลกต่างต้องปรับตัว ครูไทยก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ ต้องทำอย่างเร็วและแรง ด้วยนโยบาย 3 ป. คือ ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง เพื่อยกกำลังสองการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ ป.แรก ปลดล็อก คือ กลไกขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน นำภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม โดยการประสานความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ    ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว เป็นการ “ปลดล็อก”  ให้เกิดการทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ป.ที่สอง ปรับเปลี่ยน คือ ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ป.สุดท้าย เปิดกว้าง คือ เปิดเสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ

           จากนั้นเป็นพิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา และของหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา รางวัลนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีของ PLC ประจำปี 2563 รางวัลประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ (ประเภทหนังสั้น) รางวัล “คุรุสดุดี” รางวัล “พระพฤหัสบดี” ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           นอกจากนี้ มีการปาฐกถาหม่อมหล่วงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 4  เรื่อง “พลังครูไทยวิถีใหม่”  โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช รักษาการนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์  และ Introduce : การเสวนา เรื่อง “10 ครูผู้สร้าง” โดย นายธาดา เศวตศิลา ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

          สำหรับกิจกรรมงานวันครูออนไลน์ในปีนี้ แบ่งการจัดงานเป็น 3 ช่วง ดังนี้  ช่วงแรก การจัดงานวันครูออนไลน์ วันที่ 16 มกราคม 2564  สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” และทาง YouTube Channel  “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป โดยมีล่ามภาษามือด้วย

           ช่วงที่ 2  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง www.วันครู.com สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสวนาทางวิชาการออนไลน์ และการเรียนหลักสูตรออนไลน์การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม – 30 เมษายน 2564

          ช่วงที่ 3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ จะกำหนดจัดภายหลังจากที่ประเมินแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น

          นอกจากนี้ มีการเปิดตัวแอพลิเคชัน “Khuru On Mobile” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ให้ได้รับความสะดวก และมีเครื่องมือสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน ในรูปแบบ Mobile Application ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงและคลอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้ใช้งานได้ทุกช่วงวัยในยุคดิจิทัลและสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

           ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสวนาทางวิชาการออนไลน์ และการเรียนหลักสูตรออนไลน์ ผ่านทาง www.วันครู.com และจะเปิดให้บริรวมถึงร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครูใน Facebook แฟนเพจคุรุสภา (@Khurusaphaofficial) และติดแฮชแท็ก # คารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต   #วันครู2564  รวมถึงร่วมส่งบัตรอวยพรออนไลน์  สามารถดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th และรับชมย้อนหลังผ่านทางยูทูปคุรุสภา