เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

          1. รับทราบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

          2. รับทราบรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 สรุปสาระสำคัญดังนี้

                   1) องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

                   2) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ การบริหารงาน
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การกำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาวิชาชีพไปสู่ความเป็นเลิศในสาขาต่าง ๆ การกำหนดมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ และปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

          3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

          4. รับทราบการให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสถานศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี รวมจำนวน 10 คน

          5. รับทราบความร่วมมือจัดทำเครื่องมือเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านรูปแบบ Mobile Application ระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด
               ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูใช้บริการในรูปแบบ Mobile Application จะได้รับสิทธิประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งเตือน ร้องเรียน
การแจ้งปัญหา การสำรวจความคิดเห็น การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การตรวจสอบสิทธิ์และสวัสดิการ รวมถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ และความร่วมมือภาคเอกชนที่เข้าร่วม
               ในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประชาสัมพันธ์เปิดตัวแอพลิเคชั่น “Khuru On Mobile” แอปพลิเคชันสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญของคุรุสภา ผ่านสมาร์ทโฟน ในรูปแบบ Mobile Application ซึ่งสามารถดาว์นโหลดแอปพลิเคชันได้ ทั้ง iOS และ Android โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 76 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

         นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

          1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำเสนอประธานกรรมการคุรุสภาลงนาม และจัดส่งรายงานผลการประเมินองค์การไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. รวบรวมรายงานต่อไป

          2. ไม่เห็นชอบให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นสถานศึกษา สำหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี