จำนวนผู้ได้รับขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

จำนวนผู้ได้รับอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา