ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งเปลี่ยนสนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 (ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร) จากเดิมสนามสอบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนทวีธาภิเศก เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบดังกล่าวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ สนามสอบ และพิมพ์บัตรแสดงข้อมูลดังกล่าว ใหม่อีกครั้ง ในระบบการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th และตรวจสอบรายชื่อฯ ได้ที่ http://ksp.niets.or.th

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

แผนที่โรงเรียนทวีธาภิเษก