คุรุสภาขอชิญผู้เข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM8-WAm1nuBt98BE88IreU_gVcBinmFIwPjZWZ6Ot1Dcwpig/viewform ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามครั้งนี้ ถือ “เป็นความลับ” สำหรับใช้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการจัดการทดสอบ และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อท่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจการทดสอบฯ