ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดตามประกาศประกวดราคา และ เอกสารประกวดราคาแนบท้ายนี้ พร้อมด้วยขอบเขตของงาน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันยื่นเสนอราคาในวันที่ 8 มีนาคม 2564 สนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-282-6169 คุณธรรมรัตน์ ชูเถื่อน

ตารางเปรียบเทียบงานจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔