ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….

——————————————————————————————————

ดาวน์โหลดเอกสาร

>>ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….<<

>>บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา<<

>>ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ….<<