ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 50 คน นั้น

เนื่องจากมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา องค์กรความร่วมมือทั้ง 4 หน่วยงาน ได้พิจารณาให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด จำนวน 113 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ 1) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 92 คน และ  2) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  จำนวน 21 คน

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการจัดส่งประกาศผลการคัดเลือก หนังสือเชิญ และหนังสือขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มการรับสมัคร