ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2564 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นไปสู่การนาไปใช้ปฏิบัติในวิถีชีวิตประจาวันได้อย่างเป็นรูปธรรม และบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพครู นั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน ฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 26 แห่ง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร

2. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. มหาวิทยาลัยทักษิณ

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8. มหาวิทยาลัยบูรพา

9. มหาวิทยาลัยพะเยา

10. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

20. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

23. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

24. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

25. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

26. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย