ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูได้ตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 นั้น

          บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบการเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ของผู้ยื่นคำขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ  เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า   มีผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายปณิธิ  ธัมมิกะกุล

          ทั้งนี้ อายุของการใช้ผลการเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2565 ข้อ 9

          นอกจากนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ผู้ใดเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ หรือผลการทดสอบที่ผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ ใช้ในการยื่นขอเทียบเคียงผลการทดสอบฯ เป็นเท็จ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ สามารถยกเลิกการรับรองการเทียบเคียงผล  การทดสอบฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด

ลิงค์เข้าระบบของ สทศ. เพื่อดูผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1

ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 32 วิชา

ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 7,080 คน