เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในโอกาสนี้ ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน ครองงาน พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข