O42.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O42.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

O42.3 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน

O42.4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

O42.5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนรวม

O42.6 มาตรการป้องกันการรับสินบน

O42.7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง