ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2564 ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในมิติด้านวิชาการระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คุรุสภาได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นไปสู่การนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายรูปแบบ เช่น   การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นแกนนำด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลจากสถาบันอุดมศึกษา การผลิตสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพในรูปแบบคลิปวีดิโอและภาพยนตร์สั้น การผลิตและจัดทำบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 9 บทเรียน เป็นต้น

          คุรุสภาได้ใช้กระบวนการ E-PLC ในการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าสู่วิชาชีพครู ได้แก่ นิสิต นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ให้ได้รับการพัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันของคนในวงวิชาชีพ ที่มีครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูรางวัลเครือข่ายสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนดีจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นครูดีที่มีจรรยาบรรณ กระบวนการส่งเสริมในรูปแบบนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และทั่วถึง โดยประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา

          ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินงาน E-PLC ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 มีจำนวนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 75,494คน ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างคุรุสภากับสถาบันผลิตครู จำนวน 40 แห่ง กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีบริษัท วิสดอมไวด์ เป็นผู้สนับสนุนระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงาน E-PLC ผลสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานนั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้นำบทเรียนจรรยาบรรณวิชาชีพออนไลน์ของคุรุสภา บรรจุในหลักสูตรให้แก่นิสิตนักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้ศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา

          สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุรุสภายังได้รับความร่วมมือจากบริษัท  วิสดอมไวด์ จำกัด ในการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในช่วงก่อนหน้านี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในมิติด้านวิชาการระหว่างสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดย ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กับ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด โดย นายวิวัฒน์  คติธรรมนิตย์ ผู้จัดการทั่วไป และผู้อำนวยการแพลตฟอร์ม TrainFlix บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และบูรณาการหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565) ประกอบด้วย การจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ TrainFlix สำหรับเรียนบทเรียนออนไลน์ และการจัดทำระบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ และปีนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 27 แห่ง ในจำนวนนี้มีเครือข่ายใหม่ที่เข้าร่วมการดำเนินงานเป็นครั้งแรก 5 แห่ง คือ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 19,323 คน ประกอบด้วย  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 10,099 คน นิสิต นักศึกษาครู จำนวน 7,885 คน และอาจารย์นิเทศ จำนวน 1,339 คน

          การดำเนินงานในครั้งนี้จะก่อให้ทุกๆ ภาคส่วนตระหนักเห็นความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ  ได้ให้แนวคิดสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพที่เน้นการบูรณาการสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กัน เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้  เพื่อความสำเร็จของการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา ให้ถึงพร้อมในความเป็นครูดีที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมวิชาชีพ ผู้เรียน และสังคม