ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประสงค์จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนพร้อมใบอนุญาต (VMware) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นั้น
บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตกลงรับราคาจาก บริษัท เน็ตบิวด์ จำกัด ในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน