ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภารับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   เข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) รวมจำนวน 90 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่  10 – 11 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ถือเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพได้

               คุณสมบัติผู้รับการคัดเลือก มีดังนี้ 1) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 3) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแล้ว รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 4) ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นประธานหรืออนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพมาก่อน และ 5) ต้องได้รับความยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชาในสังกัด ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 3) เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก และ  4) เป็นผู้ที่กระทำความผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือกระทำผิดวินัย แม้เคยถูกลงโทษทางวินัย แต่ได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตาม

             เอกสารประกอบการสมัคร  ประกอบด้วย รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง  1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สำเนา กพ.7  (ทุกหน้า) หรือกรณีสังกัดเอกชนหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน และหนังสือยินยอมและรับรองจากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่กำหนด

              ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารการสมัครผ่านทาง http://bit.ly/recruit-ethics-ksp ตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก   ใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศรับสมัครจริง โดยไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิ หรือฟ้องร้องใดๆ

               สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรม สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเอกสารการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม ส่วนผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ในการเดินทาง โดยเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมได้

              สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมในวันที่ 28 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายในการดำเนินการ
ทางจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

สามารถดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทร. 0 2282 3154

คลิกที่นี่!! สมัครเข้ารับการอบรม