ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเห็นควรให้กำหนดการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ดังนี้

ข้อ 1 ขอให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้หน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานทีทำงานไม่เกินร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ยกเว้น ผู้บริหารระดับกลุ่มขึ้นไป ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

ข้อ 3 ในกรณีที่หน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนา ไว้แล้ว ให้เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุมให้ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4 พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 23 เมษายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564