ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามอนุสนธิจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2564 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสอดคล้องกับประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงกำหนดการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้บริหารของแต่ละส่วนงาน มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงานทุกชนิด โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด โดยให้คำนึงถึงบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ยกเว้น ผู้บริหารระดับกลุ่มขึ้นไป ให้มาปฏิบัติงานตามปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละส่วนงาน กำหนดวิธีการที่ชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ

ข้อ 3 ในกรณีที่แต่ละส่วนงาน ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนา ไว้แล้ว ให้เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดประชุมให้ใช้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 4  พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด

             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564

สำหรับการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) สามารถยื่นคำขอออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th โดยไม่ต้องดำเนินการผ่านช่องทางไปรษณีย์และเคาน์เตอร์บริการอีกต่อไป และผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)  และสามารถตรวจสอบหรือพิสูจน์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภาอนุมัติผ่าน QR Code จากเว็บไซต์ของคุรุสภา หากต้องการติดต่อสอบถามการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอทุกประเภท ให้ดำเนินการผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2304 9899 หรือจุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

คุรุสภาประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ กรณีการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา