ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามอนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กำหนดปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาลงวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2564 ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้มีการระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ประกอบกับนายกรัฐมนตรีมีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 31) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ออกไปอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564