ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ด้วยปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้ดำเนินการตามมาตรการและได้ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็น Work from home 90% และเพื่อเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้นำแนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มาใช้ปฏิบัติกับองค์กรมหาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ดังนั้น เพื่อให้การประสานงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงขอแจ้งช่องทางหลักในการติดต่อส่วนกลางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ksp@saraban.mail.go.th และหมายเลขโทรสาร  0 2282 3158

สำหรับการติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถติดต่อรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่

https://drive.google.com/file/d/1pZWY3myNCFPrqI65vGX3WW9nlrTJD9nE/view?usp=sharing