ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอผลงานส่งแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และให้หน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประกาศฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/25564  เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ดังนี้

          1. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

          2. การบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ให้บันทึกลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564

          3. การส่งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม รายงานการประชุมผลการคัดเลือกในจังหวัด พร้อมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอฟังคำคัดค้าน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

          4. การส่งรายงานการประชุมผลการคัดเลือกในจังหวัด พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ส่งเป็นไฟล์ PDF มาที่อีเมล : chanaporn@ksp.or.th ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

คุรุสภาประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานนวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี  2564