ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอผลงานส่งแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และให้หน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประกาศฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/25564  เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 ดังนี้

  1. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
  2. การบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ในจังหวัด ให้บันทึกลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564
  3. การส่งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ในจังหวัด พร้อมแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ให้ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอฟังคำคัดค้าน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
  4. การคัดเลือกฯ ในกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนด ให้ได้ จำนวน 3 คน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
  5. การส่งรายงานการประชุมผลการคัดเลือกในจังหวัด พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ส่งเป็นไฟล์ PDF มาที่อีเมล : Pichayut@ksp.or.th ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานนวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564

แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564