ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอผลงานส่งแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และให้หน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประกาศฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/25564  เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564 ดังนี้

         1. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังหน่วยงานที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

         2. การส่งประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกฯ แบบรายงานประวัติและผลงานฯ ให้ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอฟังคำคัดค้าน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงานนวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564

แบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม เสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2564