ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอผลงานส่งแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และให้หน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประกาศฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/25564  เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ดังนี้

  1. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
  2. การบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ให้บันทึกลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัล คุรุสดุดี” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564
  3. การส่งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลคุรุสดุดีฯ ในจังหวัด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ให้ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอฟังคำคัดค้าน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564

แบบการตรวจสอบประวัติของผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี 2564

แบบตรวจเอกสารประกอบการเสนอประวัติและผลงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี” ประจำปี  2564

แบบประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “คุรุสดุดี”  ประจำปี 2564