ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่มีกลุ่มนักศึกษา ที่เข้าเรียนหลักสูตรครู ที่เข้าศึกษาในปี 2559 ต้องการให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ KSP BUNDIT ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้ทันต่อการสมัครสอบครูผู้ช่วย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ นั้น

คุรุสภาขอชี้แจงการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีนักศึกษา KSP Bundit ที่เข้าศึกษาในปี 2559 ดังนี้

         กรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ที่ยื่นเอกสารผ่านระบบ KSP e-Service ผ่านช่องทาง KSP Bundit และผ่านการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อนุมัติขึ้นสถานะใบอนุญาตฯ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 – เดือนพฤษภาคม 2564 แล้ว จำนวน 15,877 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการเสนออนุมัติครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ประมาณ 6,200 ราย

กรณีที่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ที่อยู่ระหว่างสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้รีบดำเนินการยื่นเอกสารผ่านระบบ  KSP SelfService (https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/) เข้าเมนู ใบอนุญาต ไปที่ ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู สำหรับ KSP Bundit พร้อมชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย เพื่อที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบให้ทันการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ในช่วงระหว่างวันที่  4 – 10 มิถุนายน 2564

กรณีการขอเปลี่ยนแปลงจำนวนการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในปริญญาที่คุรุสภาให้การรับรอง (ปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร 5 ปี) จำนวน 17 หลักสูตร 822 ราย ซึ่งจะประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้ เมื่อผ่านการอนุมัติจากคุรุสภาและมหาวิทยาลัยดำเนินการส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษามายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแล้ว ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวรีบดำเนินการยื่นเอกสารผ่านระบบ KSP SelfService (https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/) เข้าเมนู ใบอนุญาต ไปที่ ขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครู สำหรับ KSP Bundit พร้อมชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย

          กรณีที่นักศึกษาทุกท่านที่ยื่นคำขอผ่านระบบ KSP BUNDIT เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมและดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์ ธนาคารกรุงไทย (ไม่รองรับการชำระเงินผ่านทาง NetBank) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส รอค่าธรรมเนียมเข้าระบบของคุรุสภา ประมาณ 1 – 2 วันทำการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

 

คลิกที่นี่!! ขั้นตอนการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

 

คลิกที่นี่!! คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-Service สำหรับผู้ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป