ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” ไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 นั้น

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงขอแก้ไขประกาศผลการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 ใหม่ ดังนี้

แก้ไขประกาศผลการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค”

 

แก้ไขประกาศผลการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับประเทศ”