เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

  1. เห็นชอบให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับอนุญาต และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภารายงานให้คณะกรรมการคุรุสภาทราบต่อไป
  2. เห็นชอบการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน หรือมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษ ตามที่ส่วนราชการกำหนด จำนวน 11 กลุ่มวิชา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอให้คุรุสภาพิจารณาอนุญาต เป็นเวลา 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
    และมอบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาต่อไป