สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๙๙,๙๘๗ บาท (สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตของงานดังแนบ
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดในส่วนของขอบเขตของงานได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เบอร์โทร.02-280-6169 , สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ ที่กลุ่มการพัสดุและอาคารสถานที่ 02-282-5780

==================

(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกาศ – ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจัทัล

TOR- จัดจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

บัญชีเอกสารส่วน1 ส่วนที่ 2   ใบเสนอราคาจ้าง  (ร่าง)สัญญาจ้างพัฒนาระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดิจิทัล