ตามที่คุรุสภาได้ประกาศเรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) ประจำปี 2564 ได้จัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินการดังกล่าวให้แก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 27 แห่ง แล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้พิจารณายกเลิกการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพฯ ประจำปี 2564 ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากทางสถาบันอุดมศึกษาขอสละสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุนดังกล่าว