องค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างง่ายๆมันหากเข้าใจ Concept ประสบการณ์ที่ผ่านผมคิดค้นสู่การปฏิบัติในหัวใจของการเรียนรู้ จากชีวิตคือการทำงาน การทำงานคือการเรียนรู้ การเรียนรู้คือชีวิต