เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

 1. รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่งปัจจุบัน ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยอยู่ระหว่างเสนอรัฐสภาพิจารณา ประกอบกับ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 สรุปความว่า รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและรัฐพึงจัดให้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 จึงให้มีการศึกษาวิจัยการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 เพื่อให้การปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 สอดคล้องกับกฎหมายแม่บท และได้จรรยาบรรณของวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการส่งเสริม ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด 2) คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย และ 3) คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
 3. อนุมัติออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเลขาธิการคุรุสภา ให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาตรวจสอบแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
  1. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 29,376 ราย ดังนี้
  1.1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                        จำนวน  28,040  ราย
  1.2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา           จำนวน     1,033  ราย
  1.3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา              จำนวน       183  ราย
  1.4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์                      จำนวน       120  ราย
  2. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 35,625 ราย ดังนี้
  2.1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                        จำนวน  32,742  ราย
  2.2) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา           จำนวน    2,644  ราย
  2.3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา              จำนวน      108  ราย
  2.4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์                      จำนวน      131  ราย