ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการครุสภา กล่าวว่า ด้วยได้ทราบว่าพนักงานทำความสะอาด ประเภทสำรอง จำนวน 1 ราย ที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรณีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ในเรื่องมาตรการเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 3 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ให้ปิดและหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในหน่วยงานที่มีบุคลากรป่วยด้วยโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 1 – 3 วัน เพื่อทำความสะอาดพื้นที่

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงขอปิดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อหยุดให้บริการ ทำความสะอาดอาคารและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 25564