ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

          บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 จำนวน 12 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายชื่อต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ต่อไป

          รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 จำนวน 12 คน ดังนี้ 1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ นางสสิธร หิรัญ  ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    2) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวปวีณา  โค้วจำรัส ครูโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นางสุปราณี พิพัฒน์กิตติพร ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ นางอพิชญา ศรีสุรักษ์ ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ นางสาวกนกลักษณ์ อรรคมุต ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฐนิษฐ พวงทอง ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ นางสาวอภิญญา สุขบัว ครูโรงเรียนพญาไท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น ได้แก่ นางสาวนฤมล รับส่ง ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ นางสาวพิชชุดา น่วมนองบุญ ครูโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1    10) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นายอดิศร ขาวสะอาด ครูโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1    11) ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่ นางสาวยุพิน พรมลา ครูโรงเรียนบ้านบางกะปิ สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  และ   12) ครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น (ปวช.) ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกรุ่งโรจน์ อุตมาตร ครูวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือ ระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

          ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th