ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2564 ไปแล้วนั้น และในตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู) ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพฯ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเชิญชวนผู้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วิชาชีพครู) ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Google Form ที่ https://forms.gle/myoeFXETr9HsJkZe8   ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

QR Code แบบสำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์ฯ

 

คลิกที่นี่ !! รายละเอียดของผังการสร้างข้อสอบ(Test Blueprint)ฯ จำนวน 4 วิชา