ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ สร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

          บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ดังนี้ ประเภทครู จำนวน 36 คน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 12 คน และประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 คน รวมจำนวน 50 คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายชื่อต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ต่อไป

          ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือ ระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

          ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th