ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ครูภาษาไทยพัฒนาตนเอง และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียน รู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

          บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 จำนวน 3 คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายชื่อต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ต่อไป

          รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564   จำนวน 3 คน ดังนี้   1) นางสาวพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้ ครูโรงเรียนวัดอมรินทราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร    2) นางถนิมรักษ์  อัญชันบุตร ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  และ   3) นายวัศพล โอมพรนุวัฒน์   ครูโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

          ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือ ระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

          ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th