ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

           บัดนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 จำนวน 5 คน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู จำนวน 3 คน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน และประเภทศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายชื่อต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ต่อไป

          รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564  จำนวน 5 คน ดังนี้

          ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 3 คน ได้แก่  1) นายณัฐพล ชนินพร ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   2) ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์ เกิดพุฒ   ครูโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)  สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร  และ 3) นางสาวสุวรรณี ธรรมรัตน์ธารา ครูวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

          ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นางภาณัททกา วงษากิตติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

        ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 1 คน ได้แก่  นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

         ผู้ประสงค์จะคัดค้านการประกาศรายชื่อบุคคลใดตามประกาศข้างต้น ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทำเป็นหนังสือ ระบุเหตุผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

          ดูรายละเอียดประกาศรายชื่อฯ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th