เชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด”  ในรูปแบบ Webinar จัดเต็ม 3 เฟส เริ่มตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2564

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ หน่วยงานด้านการศึกษา ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวม 11 หน่วยงาน กำลังจัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) ภายใต้ theme “Education Transformation in the Post – COVID Era” หรือ “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการศึกษาที่ผันเปลี่ยนไปในโลก หลังเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด)19 การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษา โดยใช้วิธีการประชุมสัมมนาออนไลน์ในรูปแบบ Webinar (Web – based – seminar) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในขณะนี้

               เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า สาระของการประชุมทางวิชาการออนไลน์ฯ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” จะครอบคลุม 4 subtheme ได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ใหม่อย่างมืออาชีพในโลกหลัง  โควิด, ความท้าทายและการออกแบบการเรียนรู้ของโรงเรียน หลังโควิดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน, การพัฒนาซอฟท์สกิลแบบองค์รวมในชีวิตวิถีใหม่ และทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากการรับชมผ่านทาง Live และเปิดให้มีการรับชมย้อนหลัง ผ่านทาง Facebook Fanpage (www.facebook.com/Khurusaphaofficial/) และ YouTube (khurusapha) โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 40,000 คน

ดร.ดิศกุล กล่าวด้วยว่า การประชุมในปีนี้ คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ได้กำหนดจัดการประชุม เป็น 3 เฟส ดังนี้ เฟสแรก Pre Webinar เป็นการเผยแพร่คลิป “11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child-Centered Approach” ซึ่งครูผู้สร้าง 11 คน ได้หล่อหลอมและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์ ซึ่งประสบความสำเร็จต่างกัน แต่มาจากแนวคิดของครูอย่างเดียวกัน คือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่คลิป โดยออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. รับชมผ่านช่องทาง Facebook Fan page คุรุสภา

สำหรับเฟสสอง เป็นการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา (KSP Webinar 2021) ระหว่างวันที่ 20 – 22 ส.ค. 2564 ผ่านระบบ Teleconference Applications โดยแอปพลิเคชัน ZOOM Cloud Meetings เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเสวนาพิเศษ เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายเรื่องอื่นๆ โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา วิชาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 12 เรื่อง  ผู้สนใจร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ส.ค. 2564 โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมในแต่ละวันจะได้รับเกียรติบัตร นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการออนไลน์  รางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค” จำนวน 31 เรื่อง และ รางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564  “ระดับภูมิภาค” จำนวน 92 เรื่อง รวม 123 เรื่อง ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป

   ส่วนเฟสสาม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 หลักสูตร โดยจัดทำรูปแบบบทเรียนออนไลน์ และแบบผสมผสานครอบคลุมใน 4  subtheme ดังกล่าว เฟสนี้เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.– 30 ก.ย.2564 และเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.– 31 ต.ค. 2564 ซึ่งต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาในหลักสูตร และทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่าน ถึงจะได้รับเกียรติบัตร ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน และร่วมอบรมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และแอปพลิเคชัน “khuru on mobile โดยเกียรติบัตรออนไลน์ตามที่คุรุสภากำหนด นับเป็นกิจกรรมการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

เปิดให้ลงทะเบียนเวลา 17.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2564

 สแกนเพื่อลงทะเบียน

(Pre Webinar)
11 ครูผู้สร้าง เพื่อ Child – Centered Approach

ออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น.
ผ่านช่องทาง  https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial และ  https://www.youtube.com/khurusapha

การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar

👉👉สำหรับเฟส 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 เรื่อง ยังเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564
📌📌 ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน 📌📌

เปิดให้เลือกหลักสูตรในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และจะเริ่ม Workshop ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564

**ขั้นตอนการลงทะเบียน เฟส 3**
📝วิธีการลงทะเบียนไลน์แอด
👉👉 Line ได้ที่ https://lin.ee/Dikcluu หรือ Line Id: @kspwebinar2564
1. กดที่ปุ่ม “คลิกลงทะเบียน”
2. เลือก เฟสสาม: หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ คลิก “ลงทะเบียน”
3. กรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง

หรือ ** ลงทะเบียนผ่าน **
👉👉 ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/
👉👉 แอปพลิเคชัน “khuru on mobile ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-content/uploads/2021/07/qr-code.png
หรือลงทะเบียนผ่านเเอปพลิเคชัน Trainflix
👉👉สามารถดาวน์โหลดติดตั้งเเอปพลิเคชัน Trainflix บนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Smart Phon, Tablet) ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS
📲 ระบบ Android คลิก https://bit.ly/3yhoeKZ
📲 ระบบ iOS คลิก https://apple.co/3liozti
—————————————————

📌📣สำหรับการรับ Username Password และ QR Code เพื่อสแกนหลักสูตรประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 หลักสูตร ผ่านแอปพลิเคชัน TRAINFLIX สามารถรับได้บนไลน์ @kspwebinar2564

👉วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ลำดับที่ 1- 10,000
👉วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ลำดับที่ 10,001- 20,000
👉วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ลำดับที่ 20,001 – 30,000
👉วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ลำดับที่ 30,001- 40,000
👉วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ลำดับที่ 40,001- 50,000
👉วันที่ 1 กันยายน 2564 ลำดับที่ 50,001- ลำดับสุดท้ายของผู้สมัครภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564
👉ผู้ที่ลงทะเบียนหลังจาก วันที่ 27 สิงหาคม 2564 จะได้รับ Username และ Password ภายใน 7 วันทำการ

ผู้อบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังจากผ่านตามเงื่อนไขทั้งหมด ภายใน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ท่านผ่านตามเงื่อนไขทั้งหมด) กดรับเกียรติบัตรผ่านทางระบบอบรมออนไลน์ TRAINFLIX

✅ตรวจสอบลำดับ และรายชื่อของท่าน คลิก https://bit.ly/3yh11Yt

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/07/32299/
หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางไลน์ Line Id: @kspwebinar25

Watch Video
Watch Video
Watch Video
Watch Video
Watch Video
Watch Video
Watch Video
Watch Video
Watch Video
Watch Video